بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

بررسی نقشها و کارکردهای اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، در شرایط کنونی جامعه ایران، از چند
جهت حائز اهمیت ویژه است. شناخت وظایف ارتباطات جمعی، پیش از هر چیز در آموزش تخصصی
روزنامه نگاران و همچنین سایر ارتباط گران که برای تهیه، تولید، انتقال و پخش پیامهای ارتباطی
آماده می شوند، ضرورت دارد . معرفی دقیق و جامع نقشها و وظایف اجتماعی مذکور، در دوره
تحصیلات دانشگاهی دانشجویان روزنامه نگاری و سایر رشته های ارتباطی، به آنان امکان می دهد که
با درک چگونگی تحول و توسعه وسایل ارتباط جمعی در جهان و ایران و توجه به شرایط تاریخی و
مشخصات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوامع معاصر، برای خدمت در هیأتهای تحریریه مطبوعات و
خبرگزاریها و بخشهای خبری رادیو و تلویزیون و همچنین دفاتر روابط عمومی مؤسسات دولتی و
خصوصی آمادگی پیدا کنند و آرمانها و هدفهای کلی حرفه ای خود را در راه مصالح و منافع عمومی
کشور، به تحقق برسانند .
فرضیه نگارنده این است که به نظر می رسد وسایل ارتباط جمعی از طریق ارائه واقعیتهای مورد
وفاق جامعه، تفسیر آن ها و ایجاد رابطه میان واقعیت های عینی و تجربیات مشترک افراد در
مورد موضوع هدفمند سازی یاران ه هااطلاعاتی را منتقل می کنند . براین اساس در این پ ژوهش بر
آنیم تا به شناخت نقش رسانه های جمعی درشکل گیری افکار عمومی برسیم به همین منظور با
موضوع قرار دادن هدفمندی یارانه ها نگارنده در تلاش است رابطه بین درآمد، تحصیلات، مذهب،
نگرش سیاسی، وضعیت اشتغال ، جنس و منبع اطلاعاتی مورد استفاده را با نگرش افراد نسبت به
هدفمند سازی یارانه ها مورد ارزیابی قرار دهد .در این پژوهش بیشتر پاسخگویان ما مرد، دارای
تحصیلات دیپلم، شغل آزاد، اعتقادمذهبی متوسط ، نگرش سیاسی محافظه کاروبیشتر درطبقه ی
درآمدی بین 201 تا 400 هزار تومان ( ماهانه) می باشند .همچنین بیشترین میزان استفاده از رسانه
های جمعی درمیان پاسخگویان 6تا 216 ساعت در ماه میباشد و بیشتر افراد نسبت به ه دفمندی
یارانه ها نگرشی همسازگرادارند .همچنین ازمجموع 9 فرضیه ،هفت فرضیه معنادار وقابل تعمیم به
0 بوده است بدین ترتیب / جامعه است ودو فرضیه رد شده است یعنی میزان معناداری آنها کمتراز 05
نمی توان آنها را به کل جامعه آماری تعمیم داد.