بررسی موانع موجود در عدم تحقق تحول در جامعه اطلاعاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تحول در فناوری اطلاعات و ورود به جامعه اطلاعاتی، همچون گذر از جامعه کشاورزی به جامعه
صنعتی ، تمامی جنبه های حیات بشری را تحت تأثیر قرار داده و عرصه های سیاسی،اجتماعی،
اقتصادی وفرهنگی را با انبوهی از فرصتها و چالش های اساسی مواجه ساخته است. در این تحقیق
،فقدان برنامه های منظم ، عدم آگاهی مدیران از اهمیت فناوری اطلاعات ، عدم بستر سازی فرهنگی و
عدم وجود زیر ساخت های مخابراتی بعنوان موانع وچالش های پیاده سازی فناوری واطلاعات در قالب
چهار فرضیه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق بصورت توصیفی بوده و جامعه آماری
شامل 80 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات ادارات و سازمانهای دولتی استان لرستان بوده که از میان
آنان 51 نفر انتخاب شدند.فرضیات این تحقیق با استفاده از آزمون خی دو مورد بررسی قرار گرفته و
هر چهار فرضیه تحقیق مورد تأیید واقع شدند.در پایان به منظور ایجاد تحول در روند پیاده سازی و
استقرار فناوری اطلاعات پیشنهادات کاربردی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها