سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده و مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

با وقوع انقلاب صنعتی در جهان، تولید کالا و خدمات روند رو به رشدی را نشان داده است. روند
فزاینده استفاده از تلویزیون از دهه پنجاه میلادی به بعد در جهان، این وسیله ارتباطی را به عنوان
یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین وسیله ارتباط جمعی مبدل کرده است. صاحبان صنایع و خدمات به
منظور معرفی و ارائه کالاها و خدمات خود از وسایل ارتباط جمعی استفاده کرده اند. این مقاله با هدف
بررسی سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی تدوین
گردیده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه حاوی بیست سوال بوده است. روش
نمونه گیری در این تحقیق، روش تصادفی سیستماتیک بود. به این ترتیب که شهر مشهد به پنج
منطقه تقسیم و در هر منطقه هشتاد پرسشنامه به صورت تصادفی توزیع گردیده است.

کلیدواژه‌ها