درآمدی برپدیدار شناسی فضای مجازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

امروزه یکی از چالش های جدی در حوزه مسائل نظری، تدوین چارچوبی تئوریک برای
فهم فضای مجازی است . چارچوبی که بتواند مبانی تکوین فضای مجازی، عناصر موجد
فرآیندهای موجود در فضای مجازی و کار ویژه های توسعه و گسترش فضای سایبر را برای
همگان درک پذیر سازد . آنچه مسلم است در این شرایط جدید، نسبت عینیت و ذهنیت در حال
تحول است و بیناذهنیتی در حال باز تولید است که در سپهر اندیشگی گذشته قابل فروکاست و
تأویل نیست. این جستار در تلاش است تا با بهرهگیری از رویکرد پدیدارشناسی  با تأکید بر
رویکرد هایدگر  به فهمی از تحولات حوزه سایبر دست بیازد.

کلیدواژه‌ها