تحلیل محتوای پیام های مستتر در رپ اجتماعی فارسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

در بستر هنری جهان معاصر، موسیقی، وضعیتی بسیار پیچیده و پر اهمیت دارد. از اواخر قرن 20
جوانان، بسیاری از مواضع و تعارض های موجود را به وسیله ی موسیقی فریاد زدند. و از این رو
موسیقی بستری شد برای تعارض نیروهای اجتماعی گوناگون که هر کدام از آنها گفتمان خاص خود را
داشتند.
موسیقی رپ نیز که از ویژگیهای ذکر شده مستثنی نیست، به نظر راقمین این سطور یکی از
بسترهای توان افزایی جوانان ایرانی محسوب می شود که در یک رابطه ی افقی، به چالش در برابر
فرهنگ مسلط جامعه و ساختارهای محدودکننده ی آن می پردازد، و به بیان دیگر نشان بارز رشد
فردیت در بستر جامعه ی کنونی ایران است .
در این مقاله ضمن بررسی ویژگیهای رپ اجتماعی فارسی، به این نکته پرداخته می شود که علی
رغم اینکه موسیقی رپ، پدیده ای وارداتی و نا بهنجار نمایانده شده است اما این بررسی نشان می
دهد که این ژانر موسیقی ، صبغه ای کاملا بومی یافته، و مضامین آن بازتاب دهنده ی مشکلات و
مسایل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و جوانان ایرانی است.

کلیدواژه‌ها