بررسی تأثیر رسانه برمسئولیت اجتماعی سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

امروزه توجه به مسئولیت اجتماعی و عرصه های مرتبط به آن نگرانی های زیادی را در سازمان ها
مختلف، خصوصا بخش دولتی و عمومی ایجادکرده است . سقوط معیارهای رفتار بر اساس الگوهای
اخلاقی در عملکرد سازمانی که از آن بنام مسئولیت اجتماعی سازمانی یاد می شود ، نگارنده را بر آن
داشت تا درجستجوی مبناهای نظری و عملی مناسبی در این رابطه باشد تا بتواند مسیر مناسب عملی
و اجرایی برابر سازمان ها دولتی ایران فراهم آمورد.
در این مقاله پس از مطالعات مقدماتی و تکمیلی این سوأل مطرح شد تا چه میزان رسانه ای
جمعی از نظر علمی در ارتقاء مسئولیت اجتماعی در سازمان ها دولتی ایران نقش دارند؟ پس از
مطالعه ادبیات و پیشینه مرتبط به پژوهش و مراجعه به آرا ء خبرگان عواملی که در رسانه های جمعی
می توانند در ارتقاء مسئولیت اجتماعی در سازمان ها دولتی موثر باشند به هشت شاخص طبقه بندی
شده و از طریق توزیع پرسشنامه در جامعه مورد تجزیه و تحلیل و استنتاج قرارگرفت . نتایج تحقیق
حاکی از آن است که رسانه های جمعی از نظر ع لمی قابلیت تأثیرگذاری مناسبی برارتقاء مسئولیت
اجتماعی در سازمان ها دولتی ایران دارند ، اما در عمل و اجرا کمتر این مهم مورد توجه قرار می
گیرد.

کلیدواژه‌ها