بررسی میزان کاربرد مهارتهای ارتباطی اساتید ارتباطات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

از آنجا که مهارتهای ارتباطی  رفتاری نقش مؤثری در ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه
انسانی یک جامعه در حال پیشرفت دارند، اساتید علوم ارتباطات الگوی مطلوبی برای بررسی این
موضوع به نظر می آیند، که با توجه به آنچه نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد، میتوان وضعیت
ارتباطی جامعه مورد نظر این تحقیق یعنی مهارت های ارتباطاتی اساتید و دانشجویان را سنجید و به
اتخاذ راه کارهای عملی و برنامههای بلند مدت اساسی اقدام کرد. روش تحقیق در این پژوهش روش
پیمایشی و ابزار اندازه گیری آن پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری آن را اساتید و
دانشجویان علوم ارتباطات اجتماعی تشکیل می دهند. حجم نمونه در تحقیق با جامعه آماری برابر
بوده است بدین معنا که کلیه اساتید و دانشجویان هدف مورد سوال قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها