مقایسه متون اخبار تلویزیونی با رسانه های مکتوب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

از سال 1954 که شبکه بی بی سی ، اولین اخبار تلویزیونی خود را با استفاده از صدای گوینده به
همراه نمایش عکس، نقشه و شرح عکسها در جملات کوتاهی پخش کرد، ژورنالیسم تلویزیونی فراز و
نشیبهای فراوانی را پشت سرگذاشته است . پیشرفتهایی که باید آنرا حاصل نوآوریها، هوش و ذکاوت
فعالین این میدان دانست.
هرچند ژورنالیسم تلویزیونی در ایران قدمتی 45 ساله دارد ، اما به دلایلی چون : بومی نبودن
تکنولوژی، ضعف بدنه کارشناسی، عدم توجه به مبانی و ابزارهای رسانه های نوین و ... ، در این زمینه
دچار نوعی عقب ماندگی تاریخی هستیم . حال به اعتقاد کارشناسان برای پیشی گرفتن در میدان پر
رقیب رسانه ای امروز، باید در عرصه های تعاریف و تئوریها ،تشکیلات و سیستمها، تکنولوژی و
تجهیزات، همچنین قالبها، سبکها و شیوه های تولید، به فکر ایجاد تحول باشیم . در این مقاله تحقیقی
که به روشهای اسنادی، کیفی و مشاهده به رشته تحریر در آمده اس ت، ما در چارچوب قالبها و سبکها،
به بحث و بررسی در مورد چگونگی متون اخبار تلویزیونی و مقایسه آن با سایر رسانه های مکتوب می
پردازیم .
در انتها نتیجه گیری می کنیم که ابزارها و روش انتقال مفاهیم مورد نظرگردانندگان اخبار
تلویزیونی با سایر رسانه های مکتوب متف اوت بوده و این مهم به عهده انواع تولیدات و قالبهای متنوع
دیداری و شنیداری و مبتنی بر متونی با ویژگیهای خاصی است که می تواند در فراگرد انتقال و
تاثیرگذاری پیام بر مخاطب، نقش کلیدی ایفاء نماید. بطوریکه نگارش اخبار تلویزیونی را می توان، هنر
نوشتن برای تصویر نامید.

کلیدواژه‌ها