بررسی رابطه بین تعاملات اینترنت (چت) و تعاملات بین فردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 کارشناس ارشد ارتباطات، گروه ارتباطات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی آثار استفاده از اینترنت(چت) بر تعاملات بین فردی دانشجویان کاربر اینترنت است . در مبانی نظری این
تحقیق از نظریات دانشمندانی نظیر: گیدنز، پیتر بلاو، هومنز، وبر و هابرماس که صاحب نظر در بحث کنش و تعاملات اجتماعی می
باشند استفاده شده و در چهارچوب نظری نیز از نظریه تعامل استاد مسعود چلبی که بر اساس آجیل پارسونز می باشد بهره گرفته شده
که تلاش شده است مفاهیم و متغیرها با یکدیگر تلفیق و به وسیله آن سازوکار علّی پیوند دهنده چگونگی استفاده از اینترنت(چت) و
میزان تاثیر آن بر ابعاد تعاملات بین فردی به عنوان متغیر وابسته، مورد بررسی قرار گیرد.
این تحقیق با روش پیمایش انجام شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده اند. جمعیت آماری این تحقیق
شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشند که از جمعیت آماری تحقیق ، تعداد 300 نفرا ز آنها که کاربر
اینترنت(چت) می باشند با استفاده از فرمول کوکران اطلاعات مورد نیاز تحقیق از آنها گردآوری شده است. داده های این تحقیق با
استفاده از روش های تحلیل کمی تک متغیره، دو متغیره، چندمتغیره، رگرسیون و تحلیل مسیر تحلیل شده است . برای پردازش و تحلیل اطلاعات از نسخه 19 نرم افزار spss استفاده شده است.