بررسی تأثیر نقش فرهنگی سینمای ایران بر پایبندی ارزش‌های اخلاقی جوانان (مطالعه موردی: تهران منطقه 5)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران،(نویسنده مسئول)، پست الکترونیک: mohammad_dadgaran@yahoo.com

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 کارشناسی‌ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران،

چکیده

سینما پدیده‌ای است که راه خود را طی 100 سال اخیر در میان جوامع بشری باز نموده و خود را به شکل‌های گوناگون و در قالب‌های متفاوت به بشر عرضه نموده، به خصوص در عصر کنونی که لذت‌جویی از فرهنگ تصویری بر بهره‌مندی چیرگی یافته است. از این رو صنعت فیلم‌سازی و تهیه برنامه‌‌های تلویزیونی و سینمایی نیز با بهره‌گیری از رشد فنی، در ابعاد وسیعی گسترش پیدا کرده است. از آنجا که این پدیده نقش بسیار مهمی در ایجاد یا خلق فرهنگ، تغییر فرهنگ و فرهنگ‌پذیری افراد جامعه دارد، تاثیرات خود را بر روی افراد مختلف به شیوه‌های متفاوتی بر جای گذارده است، یعنی اثری که بر فرهنگ غربی داشته با اثری که بر فرهنگ شرق گذاشته به جهت متفاوت بودن زمینه‌های فرهنگی این دو تمدن متفاوت بوده است. رسانه‌های جمعی نیز مانند بسیاری از یافته‌ها و ساخته‌‌های انسانی می‌توانند مفید یا مضر باشند، بنابراین رادیو، تلویزیون، فیلم‌های سینمایی و مطبوعات خود وسیله تعیین کننده و تاثیرگذار بر روی انحرافات اجتماعی نیستند بلکه ابزاری در دست انسانها می‌باشند. از این رو تحقیق جاری با تاکید بر تاثیر نقش فرهنگی سینما و با استفاده از مولفه‌های میزان اثر گذاری نقش فرهنگی سینما تلاش کرده است عوامل موثر بر تهعدات اخلاقی جوانان را شناسایی کند. لذا چهار فرضیه تدوین شده است که تاثیر گذاری هریک از مولفه‌های فرهنگی سینما بر مولفه‌های تعهدات اخلاقی را آزمون می‌کند. در این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است و با استفاده از پرسشنامه رابطه معنا‌دار میان متغیر ها مورد بررسی واقع شده است. در نتیجه انجام تحقیق از چهار فرضیه سه فرضیه تایید شد. مطابق نتایج به دست آمده نقش فرهنگی سینما به خصوص جایگاه خانواده، نوع روابط و سبک لباس پوشیدن تاثیر به سزایی بر پایبندی به تعهدات اخلاقی (روابط سالم و ارزش جایگاه خانواده) ارتقای سواد و آگاهی فرهنگی و اخلاقی دارد.