نویسنده = مهدی‌زاده طالشی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. عناصر سینمای پست‎مدرن در فیلم "باز هم سیب داری؟"

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، پاییز 1397، صفحه 48-62

سیده ثریا موسوی؛ سید محمد مهدی‌زاده طالشی