نویسنده = روشندل اربطانی، طاهر
تعداد مقالات: 1
1. تدوین مأموریت و چشم انداز مطلوب سازمان رسانه ای، مورد مطالعه؛ شبکه آموزش سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 19-30

یوسف نوروزگندشمین؛ طاهر روشندل اربطانی