نویسنده = بدیع زاده، علی
تعداد مقالات: 2
1. توسعه کارآفرینی رسانه ای سازمانی با استفاده از درگیرسازی مخاطب در پلتفرمهای اجتماعی

دوره 14، شماره 1(پیاپی44)، بهار 1398، صفحه 59-69

امیر خلفی؛ داتیس خواجه ئیان؛ علی بدیع زاده