نویسنده = ططری، خدیجه
تعداد مقالات: 1
1. نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی

دوره 14، شماره 2(پیاپی45)، تابستان 1398، صفحه 35-46

خدیجه ططری؛ جهانگیر بخشی