نویسنده = مظفری، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، زمستان 1397، صفحه 91-108

رضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی