نویسنده = شهرانی کرانی، نجمه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر رسانههای جمعی در افزایش احساس ناامنی و ایجاد رویکردهای امنیتی

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 23-38

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی