نویسنده = مالکی، فائزه سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اسناد یونسکو در رابطه با جامعه اطلاعاتی (wsis) و آزادی اطلاعات

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 9-22

بی بی سادات میراسماعیلی؛ فائزه سادات مالکی