نویسنده = قاسمی، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش اینترنت بر ارزش های خانواده (مورد مطالعه: جوانان منطقه 15 تهران)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 59-72

روح الله احمد زاده کرمانی؛ طیبه قاسمی