نویسنده = ذاکری، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. جهانی شدن وارتباطات فرهنگی

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 107-121

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


2. نقش رسانه ها برفرهنگ سازی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 9-35

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری