نویسنده = نجفی نیاسر، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رابطه بین مهارتهای ارتباطی اساتید دانشکده فنی دختران تهران ولی عصربا اثربخشی آموزشی

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 193-206

سیدعلی رحمانزاده؛ طاهره نجفی نیاسر