نویسنده = حسنقلی پور، طهمورث
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رویکرد ارتباطی در بین مشترکان نشریه های تخصصی غیر دولتی شهر تهران

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 39-54

علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ بهارک ناطقی پور