نویسنده = صدری نیا، حسین
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر تفوق مفهومی « نبأ » بر « خبر » در قرآن کریم

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 65-75

حسین صدری نیا