نویسنده = صالح بلوردی، آنیتا
تعداد مقالات: 1
1. ماه رمضان در تبلیغات تلویزیونی رویکرد نشانه-معناشناسی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 89-98

آنیتا صالح بلوردی