نویسنده = محمد پور، سارا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر رسانه های الکترونیکی (اینترنت) در ایجاد شکاف بین فرزندان و والدین تهرانی

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 111-122

سارا محمد پور؛ محمدرضا آزادی نژاد