نویسنده = سلطانی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهواره

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 159-170

حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهسا سلطانی