نویسنده = علی مرادی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت در تعامل میان فردی کارکنان

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 171-181

عبدالرضا شاه محمدی؛ مسعود علی مرادی