نویسنده = شهیدیان، احمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی موسسات ارتباطی رسانهای معتبر در جهان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 29-36

بهاره بخشی؛ احمد شهیدیان؛ مریم خرسند