نویسنده = ملکیان، نازنین
تعداد مقالات: 5
2. بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزادبندرعباس)

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 83-93

نازنین ملکیان؛ آنی میرزاخانیان؛ سیدرضا هاشمی زاده


4. نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 109-120

نازنین ملکیان؛ رضا علی پور


5. بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 51-62

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی