نویسنده = هاشمی زاده، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه استفاده از پیام کوتاه با ارتباطات میان فردی جوانان (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه آزادبندرعباس)

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 83-93

نازنین ملکیان؛ آنی میرزاخانیان؛ سیدرضا هاشمی زاده