نویسنده = ظاهری، مهناز
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی بازتاب اخبار در رسا نه های ایران وتاجیکستان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 107-113

مهناز ظاهری


2. بررسی واقعیت های فرهنگی تاجیکستان در مطبوعات ایران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 117-123

مهناز ظاهری؛ مراد مرادی