نویسنده = گنجی، مسلم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی والزامات پیاده سازی و توسعه مدارس هوشمند در ایران

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 149-160

گیتی نیرومند؛ حمید یزدانی؛ مسلم گنجی