نویسنده = اکبری، نزهت
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت و سازماندهی در مطبوعات ایران

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 37-49

نزهت اکبری