نویسنده = بدوی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. سیمای زنان در رسانه های کشور ترکیه

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 51-60

بهاره نصیری؛ فاطمه بدوی؛ سید مسعود رجبی