نویسنده = زنده بودی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 177-188

خیری زنده بودی؛ فاطمه زنده بودی