نویسنده = یحیایی ایله ای، احمد
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ارزشیابی عملکرد روابط عمومی موسسات اقتصادی – تجاری

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 19-27

محمد سلطانی فر؛ احمد یحیایی ایله ای