نویسنده = شاه منصوری، بیتا
تعداد مقالات: 3
3. لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 9-22

علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری