نویسنده = علی پور، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نقش ارتباطات الکترونیک بر فرآیند ارتباطات سازمانی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 109-120

نازنین ملکیان؛ رضا علی پور