نویسنده = اسکندری، نصرالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر همگرایی رسانه ای بر سیاستگذاری های رسانه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 167-183

نصرالله اسکندری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی