نویسنده = حسینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقاط ضعف تبلیغات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 21-30

عبدالرضا شاه محمدی؛ محمد حسینی