نویسنده = حیدری روچی، مینو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش رسانه ملی در کنترل بحران آب تهران در سال 1380

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 125-140

اسماعیل کاوسی؛ مینو حیدری روچی