نویسنده = نوری هشجین، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در بین چهار روزنامه پرشمار صبح تهران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 149-161

محمدرضا رسولی؛ حسین نوری هشجین