نویسنده = بازغی، نازنین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر رسانه ای جنبش دانشجویی دهه 60 بر شکل گیری اجلاس انسان و محیط زیست استهکلم 1972

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 45-52

سید عباس پورهاشمی؛ عارف واحد ناوان؛ نازنین بازغی