نویسنده = ایرانتاج، باباک
تعداد مقالات: 1
1. مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 105-113

وحیده ترزمی نژاد؛ باباک ایرانتاج