نویسنده = ارشاد، فاطمه السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت پویانمایی داخلی ایران از دید کارشناسان حوزه مؤسسات پویانمایی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 115-130

فاطمه السادات ارشاد؛ سید محمد دادگران