نویسنده = پوررشیدی، هاتف
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 131-142

صدیقه ببران؛ هاتف پوررشیدی