نویسنده = نوابخش، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مدل فضای اجتماعی در توسعه مطبوعات محلی : مطبوعات محلی استان یزد

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 9-25

مهرداد نوابخش؛ علی محمد مزیدی