نویسنده = مصطفوی، فرحناز
تعداد مقالات: 1
1. حق مولف در دنیای الکترونیک

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 41-62

محمد سلطانی فر؛ فرحناز مصطفوی