نویسنده = ابری، انسیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر توان صنعت سینمای ایران برای ورود به بازارهای جهانی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 63-102

سید محمد دادگران؛ انسیه ابری