نویسنده = اسماعیل پور، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل توسعه نیافتگی صنعت توریسم

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 185-199

حسن اسماعیل پور؛ شهرزاد کاشانی تبار