نویسنده = دهقان شاد، حوری
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی گردش شایعات سیاسی در فضای اینترنت

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 41-49

حوری دهقان شاد